Policy/Affärsidè

Vision

 • Vi ska vara den ledande leverantören av tjänster för industriell sjöfart.
 • Att skapa en bra arbetsplats för våra anställda.
 • Att vara en effektiv men trivsam plats för våra kunder.
 • Driva och förvalta kapital och kompetens samt vårda det långa arvet.
 • Att efter bästa förmåga driva det dagliga arbetet och på ett förnuftigt sätt handskas med bolagets resurser.
 • Att ta ansvar för kunden även i goda tider.
 • Att inom ramen för en sund ekonomistyrning skapa en bra arbetsplats för de anställda samt att utvecklingen av verksamheten är positiv.
 • Att hålla sig inom varvsnäringen och/eller det som på lång sikt gagnar varvsrörelsen eller skapar sidokompetens till att utveckla densamma.
 • Glada och tacksamma.

 

Kvalitet

Vår kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas skapa ökad lönsamhet och kundtillfredsställelse.

Vårt kvalitetssystem bygger dels på föreskriven standard men är också baserat på klassningsorgan och kundkrav samt bestämmelser som är fullt spårbart och egenkontrollerat med fullständig dokumentation om kunden så önskar.

Vår kvalitetspolicy:

 • Utveckla arbetssätt och arbetsmetoder som ständigt förbättras, och ge ett personligt kvalitetsansvar hos alla medarbetare med befogenheter och resurser. Reklamationer ska minimeras.
 • Vi ska infria, och om möjligt överträffa, våra kunders krav och förväntningar samtidigt som vi alltid inom alla områden ska söka förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.
 • Ställa rätt kvalitetskrav på leverantörer och samarbetspartners, och endast välja de som ur totalsynpunkt håller en hög kvalitetsnivå med god lönsamhet, uppfyller våra uttalade kvalitetskrav och erbjuder bra produkter och tjänster.

Kvalitetsmål
Att alltid leverera rätt utfört arbete och rätt produkt i rätt tid till rätt pris, baserat på korrekt projektplanering och behovsanalys.

 

Miljö

Att leverera hög kvalitet till våra kunder och samtidigt ta hänsyn till vår miljö är mycket viktigt för oss.

Vi arbetar aktivt med att styra företagets verksamhet så att belastningen på miljön successivt minskar. Hänsyn till miljön ska prägla hela verksamheten och vägas in i varje enskilt beslut.

Vår miljöpolicy:

Vi bidrar med tekniska lösningar för en miljöeffektivare yrkessjöfart.

Många av våra kunder är direkt beroende av friskt hav för sin verksamhet.

Vår satsning på miljö är en inventering i förtroende hos kunder, omgivning och anställda.

 • Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljöpåverkan i verksamheten. Det ska märkas utåt att vi har ett aktivt miljöarbete!
 • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter minskad resursanvändning, energiförbrukning och avfallsmängd.
 • Vi skall även arbeta med att förebygga olyckor som kan leda till utsläpp av föroreningar.
 • Vårt miljöarbete skall styras av affärsmässighet och engagemang och vi skall följa gällande miljölagstiftning och andra krav.
 • Vårt miljöarbete skall göra det lättare att vara kund och gäst hos oss.

Miljömål
Genom aktivt miljöarbete säkerställa minsta möjliga miljöpåverkan för att uppnå en långsiktigt hållbar miljöutveckling.

 

Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö skall utformas på så sätt att våra medarbetare finner arbetet motiverande och att man känner trygghet i sin vardag, både vad avser den fysiska och den psykiska miljön.

Vår arbetsmiljöpolicy:

 • Verksamheten ska bedrivas i en god arbetsmiljö som stödjer lärande och utveckling samt förebygger ohälsa och olycksfall.
 • Lagar och krav skall följas i vårt arbetsmiljöarbete, samtidigt som vi ständigt ska förbättra hanteringen av våra arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöprestanda.
 • Vi ska utvecklas i samverkan med våra medarbetare så att arbetsuppgifter upplevs som meningsfulla och stimulerande. Att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö med nöjda och engagerade medarbetare är en viktig framgångsfaktor. Medarbetaren ska beredas tid till rekreation och fritid för återhämtning.

Arbetsmiljömål

 • Verksamheten skall bedrivas i en god arbetsmiljö som stödjer lärande och utveckling samt förebygger ohälsa och olycksfall.
 • Nöjda och engagerade medarbetare till 100%
 • Rekrytera och utveckla rätt personal med rätt kompetens
 • Sjukfrånvaro skall förebyggas och minimeras under riksgenomsnittet 4%
 • Nollvision vad gäller arbetsskador
 • Alltid skapa delaktighet genom kontinuerlig information om lönsamhetsuppföljning i enskilda projekt

 

Björn Andersson

VD

vatten

Simrishamns varv AB ska vara en av de ledande leverantörerna av varvstjänster i ost- och sydkusten.

Vi skapar ekonomisk effektivitet och uppnår långsiktig lönsamhet genom att göra rätt saker på rätt sätt på

avtalad tid.

Vi bedriver ett framskjutet kvalitetsarbete för att minska antalet reklamationer. Vi ska infria, och om

möjligt överträffa, våra kunders krav och förväntningar samtidigt som vi alltid inom alla områden ska söka

förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.

Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan, med fokus på återvinning, energi och kemikalieområdet. Vi

värnar om vattenmiljön. Vid inköp är det vår ambition att granska och utvärdera om det finns ett bättre

miljöval. Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet. Vi ökar återvinningsgraden

av avfall. Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.

Vi ser att tillämpliga lagar och krav skall följas är ett minimum i vårt arbete, samtidigt som vi med rätt och

säkert handhavande av material och utrustning undviker olyckor och begränsar varje slag av förorening.

För att förverkliga våra mål ska verksamheten bedrivas i en god arbetsmiljö som stödjer lärande och

utveckling samt förebygger ohälsa och olycksfall.

Björn Andersson

Vice V